II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

II LO im. Stefana Żeromskiego

w Dąbrowie Górniczej

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł:


 

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 15 września 2014 roku uczniowie klas pierwszych w podniosłej i uroczystej atmosferze, w obecności rodziców, dyrekcji szkoły i nauczycieli złożyli Ślubowanie. Po raz pierwszy odśpiewali hymn szkoły i wysłuchali słów skierowanych do nich przez dyrektora szkoły mgr Sławomira Włodarczyka oraz uczniów klasy III C, którzy przygotowali tę uroczystość. Były także życzenia samych sukcesów, radości, zdobycia wiedzy, prawdziwych przyjaźni, miłości oraz tego, by nigdy nie żałowali drogi, w którą wyruszyli, złożone przez Samorząd Szkolny i starszych kolegów. Uroczystość zakończyła się występem artystycznym, w której jedna z trzecioklasistek zaprezentowała swoje umiejętności wokalne.

 

Wymiana Kappeln 2014

W sobotę (6.09.2014.) piętnastu uczniów  naszego liceum pojechało na wymianę do szkoły partnerskiej w Niemczech: Klaus – Harms Schule, która usytuowana jest w nadmorskim miasteczku na północy Niemiec – Kappeln. Uczniowie spędzili w Niemczech tydzień, podczas którego  każdego dnia organizowano dla nich różne atrakcje. Poniedziałek rozpoczęli wizytą w Ratuszu (odpowiednik naszego Urzędu Miasta) i powitaniem przez przedstawicieli władz miasta. Uczniowie  zostali zapoznani z historią i najistotniejszymi informacjami o Kappeln oraz poczęstowani słodyczami. Wizyta w Ratuszu zaowocowała także zdjęciem i wywiadem, które następnego dnia znalazło się w lokalnej gazecie. Po południu zapoznano gości z Polski z okolicą  i zabrano ich na rejs statkiem po rzece Schlei wpadającej do Morza Bałtyckiego. We wtorek, uczniowie wraz z opiekunami, udali się do pięknego miasta Flensburg, gdzie wzięli udział w grze terenowej, a potem spędzili czas na grze w kręgle. W środę zoragnizowano dla nich dzień sportu, podczas którego rozegrano turniej siatkówki. Czwartek poświęcono na wycieczkę nad Morze Północne oraz wizytę w interaktywnym muzeum Blanker Hans. Piątek był dniem podsumowania pobytu w Niemczech, podczas którego uczniowie tworzyli dwa projekty: kulinarny, w którym młodzież z obu krajów mogła zaprezentować swoim zagranicznym kolegom rodzimą kuchnię oraz drugi - plastyczny, w którym stworzyli plakaty w formie proporców, przedstawiające kolejno każdy dzień.  Pobyt w Niemczech zakończył się wyjazdem w sobotę 13 września. Warto podkreślić, że wymiana II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej ze szkołą partnerską Klaus – Harms Schule w Kappeln jest od 24 lat dofinansowywana przez międzynarodową organizację o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), której pragniemy bardzo podziękować za tyle lat owocnej współpracy.

Kappeln w oczach uczniów


 

 

Uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego 2014 -2015

1 września jak co roku wraz z całą rzeszą polskich uczniów i nauczycieli rozpoczęliśmy rok szkolny 2014/2015. Uczniowie klasy III F pożegnali dwa miesiące beztroski. Dyrektor szkoły mgr Sławomir Włodarczyk życzył sukcesów w progach Liceum pierwszoklasistom oraz "starszakom," którym już znacznie bliżej do matury.

 

Klasa 3f, przygotowująca część artystyczną, dziękuje za udział w uroczystości i życzy wszystkim, żeby ten rok szkolny był udany pod każdym względem ;)


 

Festiwal Ludzi Aktywnych

6 września nasz Szkolny Klub Wolontariusza „Prosto z serca” wziął udział w dąbrowskim Festiwalu Ludzi Aktywnych, który jest świętem prezentującym działalność wolontariatu i organizacji pozarządowych. Byliśmy dumni pokazując mieszkańcom miasta i jego władzom, że promujemy aktywność na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Przy okazji pokazaliśmy wszystkim chętnym nasze rękodzielnicze prace oraz kronikę i inne pamiątki związane z działalnością Klubu.

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014 - WNIOSEK DLA RODZICÓW

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz Uchwały Rady Ministrów nr 144/2014 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Termin składania wniosków o udzielenie ww. pomocy finansowej upływa z dniem 5 września 2014 r.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.

O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:

 1. Uczniowie klas III trzecich w roku szkolnym 2014/2015, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.
 2. Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologiczne, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 3. Uczniowie (niezależnie od dochodu):

 • słabowidzący

 • niesłyszący

 • słabosłyszący
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 • posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną).

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 r. będzie wynosić do 445,00 zł.

Termin realizacji zwrotu rodzicom (opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników został ustalony do dnia 17 listopada 2014.

Zainteresowani rodzice proszeni są o pobranie wniosku.

Zainteresowani rodzice proszeni są o pobranie wniosku:

Więcej informacji:

 

Igrzyska najlepszych - nowa szkolna tradycja?

Z inicjatywy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Tomasza Góreckiego, 3 czerwca 2014 roku w Hali Sportowo - Widowiskowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej odbył się pierwszy międzyszkolny sparing drużyn siatkarzy i koszykarzy naszej szkoły i zaproszonych gości z V LO w Dąbrowie Górniczej, czyli I Igrzyska najlepszych.
To sportowe widowisko zostało zorganizowane dzięki koleżeńskiej współpracy Samorządów Uczniowskich obu szkół, wsparciu dyrekcji liceów i zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego – z naszej strony mgr Artura Lewickiego, ale przede wszystkim uprzejmości dąbrowskiego CESiR-u, który udostępnił młodzieży halę sportową, co podniosło rangę imprezy. Obie szkoły wykazały się wielkim sportowym duchem walki i rywalizacji, zorganizowanym dopingiem i … umiejętnością stworzenia atmosfery dobrej wspólnej zabawy. I Igrzyska najlepszych wygrali siatkarze i koszykarze naszego liceum. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za dobrą zabawę i zapraszamy za rok do rewanżu. Mamy nadzieję, że Igrzyska najlepszych staną się nową szkolną imprezą integrującą młodzież naszego miasta, a może nawet i regionu.

 

 

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

W dniu 09.06.2014, korzystając z przepięknej pogody, miłośnicy geografii i biologii z naszej szkoły udali się na wycieczkę w malowniczy region Polski - Góry Świętokrzyskie. Po wejściu na Łysą Górę mogliśmy z bliska obejrzeć gołoborze czyli rumowisko skalne, będące efektem wietrzenia mrozowego piaskowców kwarcytowych. Dzięki zajęciom w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego dowiedzieliśmy się wiele o przeszłości geologicznej oraz florze i faunie tego regionu. Zwiedziliśmy także Klasztor na Świętym Krzyżu poznając jego bogatą, ponad tysiącletnią historię.Jednak największa atrakcja czekała nas na koniec - wejście do jednej z najpiękniejszych polskich jaskiń. Jaskinia Raj zachwyciła nas bogactwem i różnorodnością form krasowych (teraz już nikt nie pomyli stalaktytu ze stalagmitem Wink. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli nam także "uroczy" mieszkańcy jaskini: nietoperze i pająki.To był udany wyjazd i nawet zmasowany atak komarów nie był w stanie go popsuć.


 

Spotkanie z kulturą hiszpańską


W dniu 18.06.2014 uczniowie z klasy IB i IC uczący się języka hiszpańskiego wzięli udział w wykładzie pani dr Cecylii Tatoj z Zakładu Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego.  Temat spotkania brzmiał „Etnocentryzm, czyli co w nas jest własne a co zaprogramowane?”. Pani dr Tatoj w ciekawy i  barwny sposób opowiedziała nam o różnicach kulturowych pomiędzy Polską i Hiszpanią oraz uświadomiła, że postrzegamy inne kultury przez pryzmat przyjętych przez nas norm społecznych.  Wyjazd był dla nas ciekawą lekcją kultury hiszpańskiej i z pewnością będzie dodatkową motywacją do dalszej nauki języka.

 

III Regionalny Konkurs Idiomów i Przysłów Easy Come Easy Go

6 czerwca 2014r. gimnazjaliści z Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast wzięli udział w naszym III Regionalnym Konkursie Idiomów i Przysłów Easy Come Easy Go. Organizując taką imprezę promujemy naukę języka angielskiego w nieco inny, nieszablonowy sposób, wykraczając poza ramy podstawy programowej. Uczniowie zgłoszeni do konkursu, a przede wszystkim ci, którzy zostali jego laureatami zaskoczyli nas wiedzą, której nie powstydziłby się nawet maturzystaJ .

W przerwie technicznej gimnazjalistom umilały czas nasze drugoklasistki Ola i Patrycja grając z nimi w kalambury, wyszukując wspólnie nowych idiomów w słuchanych piosenkach i bawiąc się w  „Who am I?”

Na podium stanęły:

I miejsce – Nina Jędrusik z Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu

II miejsce – Karolina Solecka z Gimnazjum nr 5 w Dąbrowie Górniczej

III miejsce – Nela Duffek z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu lingwistycznymJ


 

4 czerwca 2014 wszyscy uczniowie interesujący się naukami humanistycznymi i literaturą mogli uczestniczyć w wykładzie dr hab. Macieja Tramera, pracownika Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, autora opracowania „Dziennik Władysława Broniewskiego 1918-1922. Pamiętnik" czy „Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego”.
Pan Profesor Maciej Tramer przyjął zaproszenie naszej szkoły do wygłoszenia wykładu na temat odczytania i interpretacji  ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. Wystąpienie było niezwykle interesujące i przydatne uczniom, szczególnie w sytuacji zmieniającej się formuły egzaminu maturalnego w 2015 roku. Pokazanie możliwości interpretacyjnych tekstu, odwołania do kontekstów oraz przejrzystość wywodu prelegenta zyskały uznanie słuchaczy. Dziękujemy za spotkanie i serdecznie zapraszamy na kolejne!


 

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski demokratyczne wybory do parlamentu. Z okazji 25 rocznicy tego wydarzenia Ministerstwo Edukacji  narodowej wystosowało apel do szkół, aby włączyły się one w przygotowywaną akcję „Lekcja Wolności”. Wybory do parlamentu, przeprowadzone dwadzieścia pięć lat temu oraz poprzedzające je obrady Okrągłego Stołu, dzięki zorganizowanym spotkaniom edukacyjnym miały stać się bliższe współczesnemu pokoleniu Polaków.

W naszej szkole, 4-go czerwca 2014 roku, przeprowadzone zostały zajęcia - „Lekcje Wolności”. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wykładzie pana mgr Piotra Stachury, połączonym z prezentacją multimedialną, które wprowadziły ich w tematykę obrad Okrągłego Stołu i wyborów 1989 r. Wybrani uczniowie przeprowadzili rozmowy z rodzicami
i dziadkami na temat ich wspomnień z wydarzeń 1989 roku i po udokumentowaniu tej rozmowy, prace umieścili w Internecie, na stworzonym przez MEN profilu. Uczniowie wykonali tematyczną wystawę, która umieszczona została w głównym holu szkoły.

Ważnym elementem rocznicowego spotkania było podsumowanie zorganizowanego przez naszą szkołę IV Zagłębiowskiego Konkursu Literackiego: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem!” (Jan Paweł II), zorganizowanego z okazji kanonizacji Papieża Polaka oraz dla podkreślenia i upamiętnienia zasług Świętego Jana Pawła II w dokonaniach historyczno – politycznych czasów współczesnych. W konkursie wzięło udział 33 uczestników ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i podstawowych z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca oraz Mysłowic.

 


Strona 1 z 36