Menu Zamknij

Deklaracja dostępności strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak formularza kontaktowego. Kontakt możliwy poprzez adres e-mail lub kontakt telefoniczny. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce kontakt,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Syguła
 • E-mail: sekretariat@zeromski.dg.pl
 • Telefon: 322623480

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej – Elżbieta Rudzka
 • Adres: ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: sekretariat@zeromski.dg.pl
 • Telefon: 322623480

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jedno z wejść do szkoły  jest wyposażone w podjazd.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nie mamy możliwości na zapewnienie informacji dla osób z niepełnosprawnością słuchową, dla osób z dysfunkcją wzrokową – możliwość odczytania dokumentów, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji.