Menu Zamknij

Deklaracja dostępności strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Zeromskiego w Dąbrowie Górniczej,
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-14

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
– dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
– brak formularza kontaktowego. Kontakt możliwy poprzez adres e-mail lub kontakt telefoniczny. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce kontakt
– brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Syguła
E-mail: sekretariat@zeromski.dg.pl
Telefon: 32 262 34 80
Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej – Elżbieta Rudzka
Adres: ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza
E-mail: sekretariat@zeromski.dg.pl
Telefon: 32 262 34 80
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wejście do szkoły nie jest wyposażone w podjazd.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nie mamy możliwości na zapewnienie informacji dla osób z niepełnosprawnością słuchową, dla osób z dysfunkcją wzrokową – możliwość odczytania dokumentów, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.