Terminarz klasyfikacji śródrocznej

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach 19 listopada 2021 r.
klasyfikacji poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 7 grudnia 2021 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 21 grudnia 2021 r.

 

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas III
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 24 marca 2022 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 8 kwietnia  2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 12 kwietnia  2022 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 22  kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  22 kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do 29 kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji do 4 maja 2022 r
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji do 11 maja 2022 r
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 11 maja  2022 r

 

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 19 maja  2022 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 3 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 3 czerwca 2022 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

15 czerwca 2022 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych 15 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego  do 24 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji  do 28 czerwca 2022 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji  do 5 lipca 2022 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do  5 lipca 2022 r.

 

mgr Monika Koch - Korga 

pedagog, specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz psychologii zachowań społecznych.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia Magisterskie „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”.
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia Podyplomowe „Psychologia zachowań społecznych” – doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie :
 • psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych,
 • optymalizacji procesów komunikowania się z ludźmi i zarządzania grupą
 • motywowania innych,
 • rozpoznawania zachowań nieetycznych,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • prowadzenia negocjacji,
 • kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych,
 • radzenia sobie w kontaktach z ludźmi,
 • szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej,
 • uprawnienia do planowania i prowadzenia treningu autoprezentacji, treningu zarządzania sobą oraz treningu asertywności.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Studia Podyplomowe „Zarządzanie w oświacie”
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia Podyplomowe „Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży” - kwalifikacje do pracy w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) dzieciom i młodzieży oraz rodzinom, wykazującym zaburzenia w zachowaniu i zaburzenia emocjonalne.

Kursy i szkolenia doskonalące:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach:

 • „Uczeń, nauczyciel i rodzic w kontekście praw i obowiązków w szkole”
 • „Trening pewności siebie”
 • „Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje”
 • „ Działania interwencyjne na terenie szkoły”
 • „Prezentacja metody interwencji profilaktycznej w szkole w sytuacji występowania środków psychoaktywnych”
 • „Edukacja humanitarna jako element profilaktyki”
 • „Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych”
 • „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia
 • behawioralne”
 • „Praca z uczniem zdolnym”
 • „SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu”   - półroczny cykl warsztatów
 • „Zaburzenia emocjonalne i lękowe dzieci i młodzieży”
 • „Procedura Niebieskiej Karty”
 • „Dziecko z zaburzeniami zachowania. Zrozumieć i pomóc”
 • „Sytuacje kryzysowe w szkole z perspektywy Policji”
 • „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
 • ”Specyfika pracy nauczyciela z dorastającym uczniem”
 • „ W sieci elektronicznej przemocy”
 • „ Terapia i diagnoza psychologiczna”
 • „Zaburzenie lękowe u dzieci i młodzieży”
 • „Psychomanipulacja i metody werbunku sekt destrukcyjnych” - Śląskie Centrum Infomacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych
 • „Trening Zastępowania Agresji TZA/ART” tygodniowe szkolenie kwalifikacyjne, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie
 • „Diagnozowanie problemów wychowawczych w środowisku szkolnym” – Ośrodek Kształcenia „Wszechnica”.

mgr Elwira Laszczak

psycholog.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia Magisterskie „Psychologia zdrowia” – kwalifikacje do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Kursy i szkolenia doskonalące:

 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna - Studium Prawa Europejskiego
 • Koordynator zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedgogicznej w szkole placówce - Studium Prawa Europejskiego
 • Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia behawioralne – SWPS Katowice
 • Mówimy NIE na UzależnieNIE – Instytut Twórczej Integracji
 • Zaburzenia emocjonalne i lekowe u dzieci i młodzieży – Metis
 • Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy – Metis
 • Procedura Niebieskiej Karty – Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr
 • Bezpieczeństwo w szkole – Studium Prawa Europejskiego
 • SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu – Metis
 • Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi i wchodzącego w zachowania problemowe –Metis
 • Dopalacze i inne środki psychoaktywne – jak nie ulęgać złudzeniom i reagować na czas - Metis
 • Działania profilaktyczne i procedury postępowania na terenie szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją i uzależnieniami – Studium Doskonalenia Zawodowego PRAECEPTOR
 • Szanse i zagrożenia –certyfikat
 • Bezpieczeństwo w internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów spolecznościowych przez dzieci i młodzież – PPP certyfikat
 • Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje –Metis
 • Agresja w szkole – SWPS w Katowicach
 • Szkolny program profilaktyki – Metis
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych – WOM Katowice
 • Sojusz rodziców ze szkołą na rzecz wychowania wartościowego człowieka – WOM Katowice
 • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży - Metis
 • Nastolatek a pandemia - skuteczne interwencje w klasie - Metis

Film prezentujący obsługę systemu naboru elektronicznego można obejrzeć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Ważne pojęcia i informacje:

LISTA PREFERENCJI – uszeregowana według kolejności istotności (od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce się ubiegać o przyjęcie w ramach rekrutacji.

Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej maksymalnie trzy szkoły w Dąbrowie Górniczej, a w nich dowolną ilość oddziałów, a następnie do listy preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością oddziałów z innych miast.

 

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU – szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencyjnej. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata – przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

 

WNIOSEK – dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany
w szkole pierwszego wyboru.

 

Wniosek można składać  za pomocą jednej z niżej wymienionych form:

 • osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:00.

Do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

Osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek:

 • przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przy drzwiach wejściowych,
 • zakrywania ust i nosa (np. przyłbice, maseczki),
 • zachowania dystansu społecznego między sobą wynoszącym minimum 1,5 metra.
  • w formie elektronicznej na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e – mail,
  • w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

 

Klasa

POLONISTYCZNO- SPOŁECZNA (PS)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

I rozszerzenie – język polski

II rozszerzenie - wiedza o społeczeństwie

III rozszerzenie – geografia lub historia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Klasa

JĘZYKOWA (J)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

I rozszerzenie – język angielski lub język niemiecki

II rozszerzenie - geografia

III rozszerzenie – historia lub wiedza o społeczeństwie

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Absolwenci gimnazjów

Klasa

MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA (MI)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • I rozszerzenie – matematyka
 • II rozszerzenie - informatyka
 • III rozszerzenie – fizyka lub geografia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: fizyka, geografia, informatyka.

 

Klasa

BIOLOGICZNO – CHEMICZNA (BC)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

 • I rozszerzenie – biologia
 • II rozszerzenie - chemia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: biologia, chemia.

 

Nasi uczniowie w projekcie "Erasmus +" - Poronin marzec 2016


18 marca rozpoczęliśmy kolejna edycję projektu Erasmus +"Act on it".
Projekt jest realizowany w języku angielskim, wspólnie z grupą młodzieży słowackiej i litewskiej. Celem projektu jest zintegrowanie i zawiązanie więzów przyjaźni z naszymi rówieśnikami z naszych krajów partnerskich. Młodzież realizuje również szereg przedsięwzięć związanych z problemem ochrony środowiska oraz podniesienia naszej świadomości ekologicznej.
Ale, co najważniejsze, nasi uczniowie pomimo ciężkiej i efektywnej pracy, bawią sie doskonale.