PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór sekretarza zebrania
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie 2007 – 2017
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków Zarządu
 9. Dyskusja i głosowanie nad zmianami statutowymi w organach Stowarzyszenia
 10. Określenie sposobu wyboru i głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
 11. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu
 12. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej
 13. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego
 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 15. Głosowanie
 16. Przyjęcie uchwał i wniosków
 17. Ukonstytuowanie się organów Stowarzyszenia
 18. Zakończenie zebrania