Menu Zamknij
 • Informacje
 • Regulamin biblioteki

Opiekunowie

mgr Joanna Szatan

mgr Elżbieta Szymanek

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek7:30 - 18:00
Wtorek8:00 - 18:00
Środa7:30 - 17:40
Czwartek8:00 - 16:00
Piątek7:30 - 16:40
 1. Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 2. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się poprzez indywidualne rozmowy z czytelnikiem oraz informacje pozyskane od wychowawców
 3. Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i regionu, organizację zbiórek książek dla dzieci itp.
 4. Współpracuje z uczniami na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej. Przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji prowadzone jest w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych oraz w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych
 5. Współpracuje z rodzicami organizując poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informuje rodziców o czytelnictwie uczniów i ich zainteresowaniach
 6. Współpracuje z nauczycielami gromadząc księgozbiór w celu wspomagania i unowocześniania realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej, rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
 7. Gromadzi informacje o potrzebach uczniów i nauczycieli w celu uzupełniania księgozbioru.
 8. Współpracuje z bibliotekami: miejską i pedagogiczną w celu wzajemnego przepływu informacji i udostępniania zbiorów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych oraz organizowania wspólnych szkoleń, wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji, wystaw zbiorów współpracujących bibliotek dla rodziców
 9. Współpracuje z absolwentami oraz organami szkoły.
 1. Ze zbiorów Biblioteki Szkolnej mają prawo korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego, w godzinach podanych do ogólnej wiadomości.
 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i innych źródeł informacji.
 4. W Bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 5. W Bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków podczas korzystania z czytelni oraz sprzętu w MCI.
 6. Uczeń może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć maksymalnie 5 książek.
 8. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz ma prawo ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych woluminów ze wskazaniem terminu ich zwrotu.
 9. Jeśli czytelnik nie przeczytał wybranej pozycji, a nie jest ona poszukiwana przez innych użytkowników Biblioteki, może prosić o prolongatę na następny okres.
 10. Zabronione jest wymienianie się wypożyczonymi książkami bez oficjalnego poinformowania o tym fakcie nauczycieli bibliotekarzy.
 11. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się procedurę wstrzymania dalszych wypożyczeń do momentu zwrotu zaległych pozycji.
 12. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne, a zauważone uszkodzenia zgłaszać
 13. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie zbiory biblioteczne.
 14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub ustalonej przez nauczyciela bibliotekarza.
 15. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego książki wypożyczone w ciągu roku szkolnego powinny być zwrócone do biblioteki.
 16. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 17. Na okres ferii i wakacji uczeń może wypożyczyć książki. Uczniowie chętni do wypożyczenia woluminów na okres wakacji zobowiązane są do zwrotu lub prolongaty książek wypożyczonych do końca roku szkolnego.
 18. Opiekunowie pracowni przedmiotowych ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone dokumenty i pomoce dydaktyczne z biblioteki szkolnej.
 19. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 20. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 21. Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami bibliotekarzami dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone dokumenty.
 22. Wszystkie wypożyczone w ciągu roku szkolnego książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
 4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 6. W czytelni obowiązuje cisza.
 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z Internetu.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 5. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
 6. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron WWW i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożądanych treści.
 7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 8. W przypadku, gdy wszystkie stanowiska komputerowe będą zajęte, a przyjdzie uczeń, który chciałby skorzystać z komputera w celu naukowym, uczeń, który zajmuje stanowisko w celu rozrywkowym, ma obowiązek ustąpić miejsca.
 9. Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) znajdujące się w bibliotece przy stanowisku komputerowym nr 1 obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza..
 10. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
 11. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 12. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.