Menu Zamknij

Ósmoklasisto ruszyła rekrutacja do naszego liceum!

napis rekrutacja ruszyła

Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę http://slaskie.edu.com.pl. Sekretariat uczniowski przyjmuje papierowe wnioski rekrutacyjne od 15 maja 2023r, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.
Przypominamy, że wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej za pomocą profilu zaufanego rodzica/opiekuna prawnego.

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać w trakcie rekrutacji 200 punktów, z czego połowa to punkty z egzaminu. Pozostałe można otrzymać za wyniki na świadectwie, szczególne osiągnięcia oraz za wolontariat.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę i przeliczane na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danej klasy. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty. Dodatkowo, za świadectwo „z czerwonym paskiem” można otrzymać 7 dodatkowych punktów. 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego.
Dodatkowe punkty (od 2 do 10 za jeden, ale nie więcej niż 18 w sumie) można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe zgodne z wykazem zawartym w Zarządzeniu Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 roku.
Punkty z egzaminu przeliczane są następująco. W sumie za trzy egzaminy można dostać 100 punktów. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35, natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).